Natječaji

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 

ODGOJITELJ/ICA ( M/Ž )- 1 izvršitelj – puno radno vrijeme, NA ODREĐENO VRIJEME OD 3.12.2023. DO 31.08.2024.

Mjesto rada: Dječji vrtić More, Valbandon
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja ; Na određeno
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj objavljen: 16.11.2023.
Natječaj vrijedi do: 23.11.2023.
Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo: odrađen pripravnički staž od godinu dana
Ostale informacije:
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07 i 94/13 ), članka 42.Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće, na prijedlog Ravnatelja, objavljuje Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: članak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
• završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova ( ˝NarodneNovine˝, br. 82/08, 138/12).

Uz potpisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti slijedeće:
1. Životopis
2. Domovnica
3. Dokaza o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja( stručne spreme) i struke određene ovim natječajem ( diploma)
4. Dokaza o položenom stručnom ispitu (ukoliko ju kandidat posjeduje)
5. Elektronički zapis od HZMO, ne stariji od dana objave natječaja)
6. Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13):
– potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2.) ne stariji od dana objave natječaja
– potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. ) ne stariji od dana objave natječaja.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Isprave se prilažu u izvorniku ili ovjerenoj preslici
Rok za podnošenje prijava s potrebnim dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja je 23.11.2023.

Natječaj će biti objavljen na web stranici Dječjeg vrtića More, na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Pisane prijave s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja potrebno je dostaviti poštom na adresu:
Dječji vrtić More,
Pineta 17, Valbandon, 52212 Fažana
S naznakom ˝Prijava na Natječaj za izbor odgojitelja”

Ili mail adresu: djecjivrticmore@gmail.com

 

KLASA: 112-01/23-01/01

URBROJ:2168/08-54-01-04-23-01

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Vedrana Lovrečić Pavlović

 JAVNI POZIV za radno mjesto odgojitelja-pripravnika (stručno osposobljavaje na godinu dana)

U DJEČJEM VRTIĆU MORE, VALBANDON Od 22.9.2022. do 29.9.2022.
I. Na temelju članka 59. Zakona o radu („Narodne novine“, broj: 93/14, 127/17, 98/19) i članka 28. st. 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), Dječji vrtić More iskazuje interes za prijem odgojitelja predškolske djece/ pripravnika na godinu dana – 1 izvršitelj. Cilj stručnog osposobljavanja za rad je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje stručnog ispita sukladno članku 24. stavku 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članku 4. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj: 133/97).

II. Stručno osposobljavanje odgojitelja pripravnika predškolske djece će se odvijati u trajanju do 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, pet dana u tjednu.

III. Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ispunjavaju: – osobe bez radnog iskustva u zanimanju odgojitelja predškolske djece ili s radnim iskustvom kraćim od 12 mjeseci u zanimanju odgojitelja predškolske djece Osim općih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema članku 24. stavku 4. i članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj: 133/97) te imati zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova odgojitelja predškolske djece sukladno članku 24. stavku 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (zdravstvena sposobnost utvrđuje se nakon izbora kandidata). Na Javni poziv se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj: 82/08, 138/12, 69/17). Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje koji se koriste u Javnom pozivu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

IV. Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće:
1. Curriculum vitae (životopis)

2. Domovnicu (dokaz o državljanstvu)

3. Diploma (dokaz o stečenoj stručnoj spremi)

4. Elektronički zapis mirovinskog staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne
stariji od 30 dana)

5. Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25.
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju:

  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2.), ne starija od 30 dana
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4.), ne starija od 30 dana
  • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne stariju od 30 dana

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić More, Pineta, 17, Valbandon sa naznakom: „Za javni poziv“, zaključno do 29. rujna 2022. godine.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog poziva, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na Javni poziv.
O rezultatima izbora kandidata po Javnom pozivu kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.
V. Odgojitelj pripravnik se prima u radni odnos na godinu dana. Nakon obavljenog stručnog osposobljavanja osobe mogu polagati stručni ispit. Poslodavac snosi troškove plaće, doprinosa, putnih troškova i polaganja stručnog ispita.

 

VI. Kandidati prijavom na Javni poziv pristaju da Dječji vrtić More, kao voditelj obrade prikupljene podatke na temelju javnog poziva obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe javnog poziva. Kandidat prijavom na ovaj Javni poziv daje suglasnost Dječjem vrtiću More na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja postupka izbora kandidata po Javnom pozivu te za korištenje u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića More. Dječji vrtić More će s osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj: 42/18) Informaciju o zaštiti osobnih podataka.

Upravno vijeće dječjeg vrtića More

 NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

SPREMAČICA/DOMAĆICA ( M/Ž )– 1 izvršitelj – puno radno vrijeme, NEODREĐENO

Mjesto rada: Dječji vrtić More, Valbandon
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja ; Neodređeno
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj objavljen: 8.6.2022.
Natječaj vrijedi do: 16.6.2022.
Razina obrazovanja: minimalno trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
Radno iskustvo: ne mora imati radno iskustvo
Ostale informacije: Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07 i 94/13 ), članka 42.Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće, na prijedlog Ravnatelja, objavljuje Natječaj za radno mjesto Spremaćice/domaćice (M,Ž) Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova ( ˝Narodne Novine˝, br. 82/08, 138/12).

Uz potpisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti slijedeće:
1. Životopis
2. Domovnica
3. Dokaza o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja( stručne spreme) i struke određene ovim natječajem ( diploma)
4. Elektronički zapis od HZMO, ne stariji od dana objave natječaja)
5. Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13): – potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2.) ne stariji od dana objave natječaja – potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. ) ne stariji od dana objave natječaja.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//PO
PIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A
0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Rok za podnošenje prijava s potrebnim dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja je 16.6.2022. Natječaj će biti objavljen na web stranici Dječjeg vrtića More, na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pisane prijave s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja potrebno je dostaviti poštom na adresu:

Dječji vrtić More,
Pineta 17, Valbandon, 52212 Fažana
S naznakom ˝Prijava na Natječaj za izbor spremaćice/domaćice“


 

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
U DJEČJEM VRTIĆU MORE, VALBANDON
Od 10.3.2021. do 17.3.2021.

I. Na temelju članka 59. Zakona o radu („Narodne novine“, broj: 93/14, 127/17, 98/19)
i članka 28. st. 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“,
broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), Dječji vrtić More iskazuje interes i potrebu za
prijem polaznika za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
odgojitelja predškolske djece – 1 izvršitelj.
Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa je stjecanje
radnog iskustva potrebnog za polaganje stručnog ispita sukladno članku 24. stavku 3.
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članku 4. Pravilnika o načinu i
uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću
(„Narodne novine“, broj: 133/97).
II. Stručno osposobljavanje odgojitelja predškolske djece će se odvijati u trajanju do 12
mjeseci, u punom radnom vremenu, pet dana u tjednu.
III. Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ispunjavaju: – osobe bez radnog iskustva u
zanimanju odgojitelja predškolske djece ili s radnim iskustvom kraćim od 12 mjeseci
u zanimanju odgojitelja predškolske djece Osim općih uvjeta, kandidati moraju
ispunjavati i posebne uvjete prema članku 24. stavku 4. i članku 25. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih
djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću
(„Narodne novine“, broj: 133/97) te imati zdravstvenu sposobnost za obavljanje
poslova odgojitelja predškolske djece sukladno članku 24. stavku 3. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (zdravstvena sposobnost utvrđuje se nakon
izbora kandidata).
Na Javni poziv se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o
ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj: 82/08, 138/12, 69/17). Riječi i
pojmovi koji imaju rodno značenje koji se koriste u Javnom pozivu za osobe u
muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
IV. Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće:
1. Curriculum vitae (životopis)
2. Domovnicu (dokaz o državljanstvu)
3. Diploma (dokaz o stečenoj stručnoj spremi)

4. Elektronički zapis mirovinskog staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne
stariji od 30 dana)
5. Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25.
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju:
– potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25.
stavak 2.), ne starija od 30 dana
– potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak
25. stavak 4.), ne starija od 30 dana
– potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu
izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne
stariju od 30 dana
Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na adresu: Dječji
vrtić More, Pineta, 17, Valbandon sa naznakom: „Za javni poziv“, zaključno do 16.
ožujka 2021. godine.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u
Javnom pozivu. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava
formalne uvjete iz Javnog poziva, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na Javni
poziv.
O rezultatima izbora kandidata po Javnom pozivu kandidati će biti obaviješteni
najkasnije u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.
V. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se: – na temelju
pisanog ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa –
prema programu stručnog osposobljavanja za rad pod vodstvom mentora. Prije
sklapanja ugovora kandidat-i/kinje mogu biti pozvani na razgovor. Polaznici/ce
stručnog osposobljavanja nemaju status zaposlenika i nisu u radnom odnosu. Stručno
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa po ovom Javnom pozivu temelji
se na Zakonu o radu, te stoga polazni-k/-ca neće ostvarivati nikakva primanja od
strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Doprinose za mirovinsko, zdravstveno
osiguranje i zaštitu na radu te putni trošak snosi Dječji vrtić More. Sukladno članku
59. stavku 4. Zakona o radu, polaznik stručnog osposobljavanja za rad ne ostvaruje
pravo na plaću i naknadu plaće. Nakon obavljenog stručnog osposobljavanja osobe
mogu polagati stručni ispit.
VI. Kandidati prijavom na Javni poziv pristaju da Dječji vrtić More, kao voditelj obrade
prikupljene podatke na temelju javnog poziva obrađuje samo u obimu i samo u svrhu
provedbe javnog poziva. Kandidat prijavom na ovaj Javni poziv daje suglasnost
Dječjem vrtiću More na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhu
provođenja postupka izbora kandidata po Javnom pozivu te za korištenje u svrhu
sklapanja ugovora o stručnom osposobljavanju za rad, kontaktiranja i objave na

internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića More. Dječji vrtić More će s
osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti
osobnih podataka („Narodne novine“, broj: 42/18) Informaciju o zaštiti osobnih
podataka.
Upravno vijeće dječjeg vrtića More


 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

ODGOJITELJ/ICA ( M/Ž )- 1 izvršitelj – puno radno vrijeme, NEODREĐENO

Mjesto rada: Dječji vrtić More, Valbandon
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja ; Neodređeno
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj objavljen: 18.12.2020.
Natječaj vrijedi do: 28.12.2020.
Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo: 5 godina
Ostale informacije:
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07 i 94/13 ), članka 42.Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće, na prijedlog Ravnatelja, objavljuje Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: članak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
• završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova ( ˝NarodneNovine˝, br. 82/08, 138/12).

Uz potpisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti slijedeće:
1. Životopis
2. Domovnica
3. Dokaza o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja( stručne spreme) i struke određene ovim natječajem ( diploma)
4. Dokaza o položenom stručnom ispitu
5. Elektronički zapis od HZMO, ne stariji od dana objave natječaja)
6. Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13):
– potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2.) ne stariji od dana objave natječaja
– potvrda nadležnogsuda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. ) ne stariji od dana objave natječaja.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Isprave se prilažu u izvorniku ili ovjerenoj preslici
Rok za podnošenje prijava s potrebnim dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja je 17.12.2020.

Natječaj će biti objavljen na web stranici Dječjeg vrtića More, na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Pisane prijave s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja potrebno je dostaviti poštom na adresu:
Dječji vrtić More,
Pineta 17, Valbandon, 52212 Fažana
S naznakom ˝Prijava na Natječaj za izbor odgojitelja”


 

RADNO MJESTO ODGOJITELJA-PRIPRAVNIKA

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07 i 94/13, ćlanak 37) i Statu tu dječjeg vrtića More, upravno vijeće dječjeg vrtića More, objavjulje Natječaj za radno mjesto odgojitelja-pripravnika (stručno osposobljavanje za rad u trajanju od godinu dana).

Natječaj traje od 17.12.2018. 24.12.2018.

Kandidat mora zadovoljavati uvijete prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Mole se kandidati da prijave šalju na adesu Dječji vrtić More, Pineta 17, Valbandon, 52212 Fažana ili putem maila na adresu djecjivrticmore@net.hr