Statut

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) te na temelju članka 40. stavka 2. i članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine” br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić More sa sjedištem u Fažani, Pineta 17, Valbandon; OIB: 26381397392 (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) uz prethodnu suglasnost Osnivača Ljiljane Radolović od dana 15.02.2023., na sjednici održanoj dana 15.02.2023.  donosi

 

STATUT

DJEČJEG VRTIĆA MORE

(potpuni tekst Statuta Dječjeg vrtića s Izmjenama i dopunama od 15.02.2023 godine)

 

 

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom pobliže se uređuju ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela Dječjeg vrtića, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme, pečat i štambilj, zastupanje i predstavljanje, javnost rada i druga pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti i poslovanja Dječjeg vrtića.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

Članak 2.

Dječji vrtić je javna ustanova koja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi obavlja kao javnu službu ostvarujući programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu predškolske dobi.

Dječji vrtić posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na način određen propisima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj, ovim Statutom i drugim općim aktima Dječjeg vrtića.

Dječji vrtić ima svojstvo pravne osobe, a upisan je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta upisa broj (MBS) 130040250.

 

Članak 3.

Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića je Ljiljana Radolović (OIB: 98885376933) s prebivalištem u Fažani, Pineta 17, Valbandon (u daljnjem tekstu: Osnivač).

 

 1. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST

 

Članak 4.

Dječji vrtić obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Dječji vrtić More.

Sjedište Dječjeg vrtića je u Fažani , Pineta 17, Valbandon.

Dječji vrtić može promijeniti naziv i sjedište, mijenjati odnosno dopuniti djelatnost u novim prostorima, odnosno mijenjati druge podatke koje osnivački akt sadrži na način propisan zakonom, podzakonskim propisima te osnivačkim aktom i ovim Statutom.

Odluku iz stavka 3. ovog članka Osnivač je dužan dostaviti Ministarstvu nadležnom za obrazovanje radi ocjene sukladnosti odluke sa zakonom.

Dječji vrtić obvezno ističe svoj naziv na zgradi u kojoj je njeno sjedište i na zgradama u kojima obavlja svoju djelatnost.

 

Članak 5.

Dječji vrtić obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj).

Predškolski odgoj u Dječjem vrtiću obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju sukladno zakonu.

 

Dječji vrtić ostvaruje :

 • redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,
 • programe za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju
 • programe za darovitu djecu predškolske dobi
 • program za djecu pripadnika nacionalnih manjina
 • program predškole
 • program ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i

sportskog sadržaja

 • druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja

 

Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, Dječji vrtić može izvoditi programe sukladne odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

Pored djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, Dječji vrtić može obavljati i druge djelatnosti ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju u svrhu njenog ostvarivanja.

Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

Dječji vrtić može promijeniti odnosno proširiti svoju djelatnost.

Odluku o promjeni odnosno proširenju djelatnosti Dječjeg vrtića donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača.

 

 

Članak 6.

U Dječjem vrtiću provodi se odgojno-obrazovni rad s djecom rane i predškolske dobi, u primarnom desetsatnom programu, petodnevnom radnom tjednu u radnom vremenu od 6:30 – 16:30 sati koje se prema potrebama roditelja može mijenjati.

 

Članak 7.

Kao javne ovlasti Dječji vrtić obavlja sljedeće poslove:

– upise djece u Dječji vrtić i ispise djece iz Dječjeg vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije,

– izdavanje potvrda i mišljenja,

– upisivanje podataka o Dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik.

 

U slučaju kada Dječji vrtić u svezi s poslovima iz stavka 1. ovoga članka ili drugim poslovima koje obavlja kao javne ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati prema odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

Dječji vrtić vodi pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te evidenciju o djeci propisanu važećim propisima Republike Hrvatske.

 

III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

 

Članak 8.

Dječji vrtić u pravnom prometu predstavlja i zastupa Ravnatelj sukladno ovlaštenjima propisanim ovim Statutom.

Ravnatelj može drugoj osobi u pisanom obliku izdati specijalnu ili generalnu punomoć za zastupanje u pravnom prometu. Ravnatelj može izdati punomoć samo u granicama svojih ovlasti, a izdaje se sukladno odredbama zakona kojim se utvrđuju obvezni odnosi.

Odredbe punomoći kojima se na punomoćnika prenosi više ovlaštenja od onih koje pripadaju Ravnatelju prema ovom Statutu i koje su na bilo koji način protivne odredbama ovog Statuta ništave su.

Sadržaj i trajanje punomoći ravnatelj određuje pri njenom izdavanju.

 

Članak 9.

Ravnatelja Dječjeg vrtića u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje osoba iz reda članova odgojiteljskog vijeća.

Odluku o određivanju osobe iz stavka 1. ovoga članka donosi Upravno vijeće na prijedlog Ravnatelja, i to većinom glasova prisutnih članova Upravnog vijeća.

Osoba koja zamjenjuje Ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove Ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do njegovog povratka.

 

 

 

 1. PEČAT I ŠTAMBILJ

 

Članak 10.

U radu i poslovanju Dječji vrtić koristi:

 1. Pečat okruglog oblika, promjera 38 mm, koji sadrži naziv i grb Republike Hrvatske te naziv i sjedište Dječjeg vrtića More.
 2. Pečat okruglog oblika, promjera 30 mm, na kojem je kružno u vanjskom obrubu upisan tekst DJEČJI VRTIĆ, FAŽANA-VALBANDON, pineta17, a u sredini „MORE“..
 3. Štambilj pravokutnog oblika, veličine 35 mm x 12 mm, koji sadrži naziv i sjedište Dječjeg vrtića.
 4. Prijemni štambilj četvrtastog oblika koji sadrži naziv i sjedište Dječjeg vrtića, dimenzija i sadržaja propisanih Uredbom o uredskom poslovanju.

 

Članak 11.

Pečatom iz čl. 10. st. 1. toč. 1. ovjeravaju se javne isprave koje Dječji vrtić izdaje i akti koje Dječji vrtić donosi u okviru vršenja javnih ovlasti.

Pečat iz čl. 10. st. 2. i 3. upotrebljavaju se za odgovarajuće administrativno-financijsko poslovanje Dječjeg vrtića.

Prijemni štambilj se koristi za uredsko poslovanje u skladu s Uredbom o uredskom poslovanju.

Odluku o broju pečata i štambilja, njihovom naručivanju i zamjenjivanju, načinu korištenja, te osobama koje su odgovorne za njihovo čuvanje donosi Ravnatelj.

 

 1. UNUTARNJE USTROJSTVO

 

Članak 12.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Dječjeg vrtića u cilju ostvarivanja djelatnosti.

Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti programa i poslova kako bi se ostvarili primjereni rezultati u procesu predškolskog odgoja djece, primjereno zadovoljavanje njihovih potreba i interesa, te rad Dječjeg vrtića kao javne službe.

 

Članak 13.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada pobliže se uređuje unutarnje ustrojstvo te način obavljanja djelatnosti Dječjeg vrtića kao javne službe.

Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića na prijedlog Ravnatelja.

 

 1. PROGRAMI DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 14.

Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi Dječji vrtić ostvaruje na temelju nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Nacionalni kurikulum) i kurikuluma Dječjeg vrtića.

Kurikulum Dječjeg vrtića razrađen je prema Nacionalnome kurikulumu, a njime se utvrđuju programi i njihova namjena, nositelji i načini ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti i načini vrednovanja.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića donosi kurikulum u pravilu svakih pet godina, a u skladu s potrebama moguće su njegove dopune i izmjene.

U Dječjem vrtiću mogu se, uz suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje, provoditi eksperimentalni kurikulumi s ciljem unaprjeđenja kvalitete odgojno-obrazovnog rada.

 

Članak 15.

Dječji vrtić obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada koji se donosi za pedagošku godinu koja traje od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza sljedeće godine.

Godišnji plan i program rada donosi Upravno vijeće do 30. rujna.

Godišnji plan i program rada obuhvaća programe odgojno-obrazovnog rada, program zdravstvene zaštite i unaprjeđenja zdravlja djece, programe socijalne skrbi kao i druge programe koje Dječji vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece.

 

Članak 16.

U okviru svoje djelatnosti i pored osnovnih programa (čl. 5. ovog Statuta) Dječji vrtić organizira i provodi:

– specijalizirani kraći program  ranog učenja engleskog jezika  po verifikaciji nadležnog Ministarstva,

– program predškole po verifikaciji nadležnog ministarstva.

 

Ravnatelj Dječjeg vrtića može utvrditi drukčije specijalizirane programe, kao i drukčije trajanje specijaliziranih programa, u skladu s potrebama djeteta i roditelja, a uz prethodnu suglasnost Osnivača i nadležnog Ministarstva.

Ekonomsku cijenu programa iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača.

Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, Dječji vrtić može izvoditi programe u skladu s odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

 

Članak 17.

U ostvarivanju programa iz članka 16. ovoga Statuta Dječji vrtić je dužan:

–     stvarati primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta,

– dopunjavati obiteljski odgoj i svojom otvorenošću uspostaviti djelatnu suradnju s roditeljima i neposrednim dječjim okružjem.

Programi odgoja i obrazovanja iz članka 16. ovoga Statuta provode se kao cjelodnevni, osim ako nije drugačije određeno zakonom i Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja.

Ostvarivanje pojedinih programa iz članka 16. ovoga Statuta i njihovo trajanje provodi se u zavisnosti od interesa roditelja za pojedini program.

 

Članak 18.

Prije polaska u osnovnu školu sva djeca imaju obvezu pohađati program predškole, a dijete koje je ostvarilo pravo odgode upisa u prvi razred na temelju ostvarenog prava obvezno je pohađati program predškole najdulje još jednu pedagošku godinu, odnosno može ostati uključeno u redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću.

Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti program predškolskog odgoja dječjeg vrtića.

Sadržaj i trajanje programa predškole propisuje ministar nadležan za obrazovanje pravilnikom.

 

VII. RADNO VRIJEME

 

Članak 19.

Radno vrijeme Dječjeg vrtića biti će usklađeno s potrebama djece i zaposlenih roditelja.

Odgojno-obrazovni rad s djecom ostvaruje se sukladno Godišnjem planu i programu rada Dječjeg vrtića i potrebama roditelja.

 

VIII. UPIS DJECE

 

Članak 20.

Dječji vrtić je dužan osigurati upis djece u skladu s odredbama Pravilnika o upisu djece.

Prije upisa u Dječji vrtić provodi se inicijalni razgovor s roditeljem i djetetom, odnosno provodi se opažanje djetetova ponašanja i komuniciranja uz nazočnost roditelja, a koje provodi stručno povjerenstvo Dječjeg vrtića (stručni suradnik, odgojitelji i ravnatelj).

Prosudbu o uključivanju djece u odgojno-obrazovne skupine s redovitim ili posebnim programima za djecu s teškoćama u razvoju iz stavka 1. ovoga članka, djece sa zdravstvenim teškoćama i neurološkim oštećenjima, kao i djece koja pri upisu imaju priložene preporuke stručnjaka donosi stručno povjerenstvo Dječjeg vrtića iz stavka 2. ovoga članka.

 

 1. TIJELA DJEČJEG VRTIĆA

 

 1. Upravno vijeće

Članak 21.

 

Dječijim vrtićem upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima pet (5) članova, a čine ga:

– tri (3) člana koje imenuje Osnivač,

– jedan (1) član kojeg biraju roditelji djece korisnika usluga,

– jedan (1) član koji se bira iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića.

Članovi Upravnog vijeća koje imenuje Osnivač trebaju imati završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova i ne može biti radnik Dječjeg vrtića u kojem se Upravno vijeće imenuje.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri (4) godine, a počinje teći danom konstituiranja Upravnog vijeća.

Izbor članova Upravnog vijeća koje biraju roditelji djece korisnika usluga te odgojitelji i stručni suradnici Dječjeg vrtića obavit će se najkasnije u roku od osam (8) dana od dana imenovanja članova Upravnog vijeća od strane Osnivača.

 

Članak 22.

Izbor predstavnika roditelja za člana Upravnog vijeća obavlja se javnim glasovanjem na zajedničkom sastanku roditelja.

Za člana Upravnog vijeća izabran je kandidat – predstavnik roditelja koji je dobio najveći broj glasova na sastanku prisutnih roditelja – predloženih kandidata.

U slučaju kada je predloženo više kandidata pa niti jedan ne dobije potrebnu većinu glasova, glasovanje se ponavlja na način da se u ponovljenom glasovanju ne glasuje o kandidatu koji je u prethodnom glasovanju dobio najmanji broj glasova.

Ukoliko ni jedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, izborni se postupak ponavlja.

 

Članak 23.

Prijedlog kandidata i izbor predstavnika odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića za člana Upravnog vijeća provodi se na sastanku odgojitelja i stručnih suradnika na način predviđen člankom 22. ovoga Statuta.

 

Članak 24.

Članu Upravnog vijeća mandat može prestati i prije isteka vremena na koje je imenovan, odnosno izabran:

– u slučaju smrti,

– na osobni zahtjev,

– ako bude razriješen, odnosno opozvan,

– ako mu prestane radni odnos u Dječjem vrtiću, a izabran je iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića,

– ako ne koristi više usluge Dječjeg vrtića, a izabran je iz reda roditelja djece korisnika usluge.

 

Član Upravnog vijeća može biti opozvan odnosno razriješen pisanom odlukom Osnivača odnosno tijela koje ga imenuje, u svako doba i bez obrazloženja.

 

 

Članak 25.

U slučaju kada članu Upravnog vijeća mandat prestane prije isteka vremena na koje je imenovan, odnosno izabran, novom članu Upravnog vijeća mandat traje do isteka mandata člana Upravnog vijeća umjesto kojeg je imenovan, odnosno izabran.

 

Članak 26.

Do izbora predsjednika Upravnog vijeća, sjednicom Upravnog vijeća predsjeda Ravnatelj.

Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi Upravnog vijeća između sebe javnim glasovanjem.

Za predsjednika Upravnog vijeća izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina nazočnih članova Upravnog vijeća.

 

Članak 27.

Nakon izbora predsjednika Upravnog vijeća, izabrani predsjednik preuzima predsjedanje sjednicom.

Na izbor zamjenika predsjednika Upravnog vijeća primjenjuju se odredbe ovoga Statuta koje se odnose na izbor predsjednika Upravnog vijeća.

 

Članak 28.

Upravno vijeće poslove iz svoje nadležnosti obavlja na sjednicama.

Sjednice Upravnog vijeća saziva i njima rukovodi predsjednik.

Pisani pozivi s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu dostavljaju se, u pravilu, najkasnije tri (3) dana prije održavanja sjednice.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi, poziv za sjednicu može se uputiti telefaksom, telefonom ili elektroničkim putem.

Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu Upravnog vijeća kojim se pobliže uređuju pitanja iz djelokruga rada Upravnog vijeća koja nisu regulirana zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 29.

Upravno vijeće pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutna većina članova Upravnog vijeća.

Upravno vijeće odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, osim ako ovim Statutom nije drugačije utvrđeno.

Glasovanje na sjednici je javno, osim ako predsjednik Upravnog vijeća ne odluči da se o pojedinoj točki dnevnog reda glasuje tajno.

O radu na sjednici Upravnog vijeća vodi se zapisnik.

Zapisnik potpisuje predsjednik Upravnog vijeća.

 

Članak 30.

Upravno vijeće ima ona prava i dužnosti koja su propisana važećim propisima Republike Hrvatske i općim aktima Dječjeg vrtića.

Upravno vijeće osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama:

 • odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina Dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i Statutom dječjeg vrtića, uz suglasnost Osnivača Dječjeg vrtića,
 • predlaže Osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića,
 • predlaže Osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića,
 • odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost Osnivača,
 • odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja Dječjeg vrtića,
 • obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i ovim

 

Uz poslove iz prethodnog stavka ovog članka Upravno Vijeće također:

 1. Donosi na prijedlog ravnatelja

– Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, uz suglasnost Osnivača,

– druge opće akte utvrđene ovim Statutom i zakonom,

– odluku o imenovanju zamjenika ravnatelja;

 1. Donosi

– Poslovnik o svom radu,

– Pravilnik o radu i druge pravilnike i akte u skladu sa zakonom i posebnim propisima,

– financijska izvješća Dječjeg vrtića,

– godišnji plan, program rada i kurikulum Dječjeg vrtića,

 1. Odlučuje uz suglasnost Osnivača

– o promjeni djelatnosti Dječjeg vrtića,

– o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina Dječjeg vrtića;

 1. Odlučuje

– o žalbama roditelja odnosno skrbnika djece,

– o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću,

– o financijskom planu i godišnjem obračunu,

– o izvješćima Ravnatelja o radu Dječjeg vrtića;

 1. Predlaže Osnivaču

– promjenu djelatnosti Dječjeg vrtića,

– imenovanje i razrješenja Ravnatelja Dječjeg vrtića;

 1. Razmatra

– predstavke i prijedloge građana od interesa za rad Dječjeg vrtića,

– rezultate odgojno-obrazovnog rada u Dječjem vrtiću;

 1. Predlaže Ravnatelju

– mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja Dječjeg vrtića,

– osnovne smjernice za rad i poslovanje Dječjeg vrtića;

 1. Daje:

-Osnivaču i Ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima;

9.Nadzire:

-izvršavanje programa rada i razvoja Dječjeg vrtića.

Upravno vijeće razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Dječjeg vrtića.

 

 1. Ravnatelj

Članak 31.

Ravnatelj ima ona prava i dužnosti koja su propisana važećim propisima Republike Hrvatske i općim aktima Dječjeg vrtića.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg vrtića.

Uz poslove utvrđene Zakonom o ustanovama Ravnatelj:

 • predlaže Godišnji plan i program rada,
 • brine se za provođenje odluka Upravnog vijeća, odgojiteljskog vijeća i drugih tijela,
 • obavlja druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i ovim

Uz poslove iz prethodnog stavka ovog članka ravnatelj također:

 • organizira i vodi rad i poslovanje Dječjeg vrtića,
 • predstavlja i zastupa Dječji vrtić te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Dječjeg vrtića,
 • zastupa Dječji vrtić u svim postupcima pred sudovima i ovlaštenim javnopravnim tijelima,
 • predlaže Upravnom vijeću Statut i druge opće akte Dječjeg vrtića,
 • predlaže Upravnom vijeću Kurikulum Dječjeg vrtića,
 • donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa iznimno, sukladno Zakonu kojim se uređuje predškolski odgoj i obrazovanje,
 • daje radnicima Dječjeg vrtića naloge za izvršenje određenih poslova i zadataka, daje upute i koordinira rad u Dječjem vrtiću,

–      obavlja druge poslove utvrđene zakonom, podzakonskim propisima, ovim Statutom te drugim općim aktima Dječjeg vrtića.

 

Članak 32.

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i poslovanja te za stručni rad Dječjeg vrtića.

Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti upravnog vijeća ili Osnivača odnosno organa kojeg je isti odredio nastupati kao druga ugovorna strana i s Dječjim vrtićem sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.

Ravnatelj vodi stručni rad Dječjeg vrtića i odgovoran je za obavljanje i za rezultate tog stručnog rada.

Ravnatelj ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u sklopu djelatnosti Dječjeg vrtića upisanih u sudski registar ustanova.

U slučaju kada je Ravnatelj u sporu s Dječjim vrtićem odnosno u svim pravnim poslovima ili postupcima gdje Ravnatelj može biti u sukobu interesa, Dječji vrtić zastupa Osnivač ili osoba koju on za to ovlasti.

 

Članak 33.

Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, a koji može biti:
 • sveučilišni diplomski studij ili
 • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 • specijalistički diplomski stručni studij ili
 • preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili
 • stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu s ranijim propisima,
 1. položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu sa zakonom,
 2. najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog

 

Za ravnatelja ne može biti imenovana osoba za čiji rad u dječjem vrtiću postoje zakonske zapreke.

 

Članak 34.

Ravnatelja imenuje Osnivač, svojom odlukom, bez provođenja javnog natječaja.

Ravnatelj se imenuje na neodređeno vrijeme.

 

Članak 35.

Ravnatelja Dječjeg vrtića u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje osoba iz reda članova odgojiteljskog vijeća.

Osobu iz stavka 1. ovoga članka bira Upravno vijeće na prijedlog Osnivača, i to javnim glasovanjem većinom glasova prisutnih članova.

Osoba koja zamjenjuje Ravnatelja ima prava i dužnost obavljati one poslove Ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.

 

Članak 36.

Osobi imenovanoj za Ravnatelja koja je prije imenovanja imala ugovor o radu na neodređeno vrijeme za poslove odgojitelja ili stručnog suradnika u Dječjem vrtiću, nakon isteka mandata omogućit će se povratak na radno mjesto za koje je imala sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Osobu imenovanu za Ravnatelja do povratka na poslove sukladno stavku 1. ovog članka zamjenjuje osoba u radnom odnosu koji se zasniva na određeno vrijeme.

 

Članak 37.

Osoba imenovana za ravnatelja Dječjeg vrtića sklapa s Upravnim vijećem Ugovor o radu.

Ugovor o radu iz stavka 1. ovoga članka u ime Upravnog vijeća sklapa predsjednik Upravnog vijeća. Ako je izabrani ravnatelj ujedno i predsjednik Upravnog vijeća, Ugovor o radu u ime Upravnog vijeća sklapa zamjenik predsjednika Upravnog vijeća.

 

Članak 38.

Ravnatelja razrješuje Osnivač svojom odlukom, u bilo koje vrijeme.

Na prijedlog Upravnog vijeća Osnivač je dužan razriješiti ravnatelja u sljedećim slučajevima:

– ako ravnatelj sam zatraži razrješenje,

– ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,

– ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Dječjeg vrtića ili neosnovano ne izvršava odluke Upravnog vijeća ili postupa protivno njima,

– ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Dječjem vrtiću veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Dječjeg vrtića.

 

Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje. U slučaju razrješenja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a Dječji vrtić je dužan u roku od najviše 30 (trideset) dana imenovati novog ravnatelja.

 

 1. STRUČNO TIJELO

 

Članak 39.

Stručno tijelo Dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće.

Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću.

Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i ovim Statutom.

 

Odgojiteljsko vijeće osobito:

– sudjeluje u utvrđivanju kurikuluma Dječjeg vrtića,

– sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića i prati njegovo ostvarivanje,

– potiče i promiče stručni rad,

– nositelj je aktivnosti u ostvarivanju ciljeva i zadaća odgojno-obrazovnog rada te zaštite djece rane i predškolske dobi,

– predlaže organizaciju rada po programima,

– poduzima mjere za unapređivanje cjelokupnog odgojno-obrazovnog i zdravstvenog rada,

– raspravlja i odlučuje o svim stručnim pitanjima rada,

– putem stručnih referata i predavanja omogućuje permanentno stručno usavršavanje u skladu sa zahtjevima suvremenog odgoja i obrazovanja,

– obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom.

 

Članak 40.

Odgojiteljsko vijeće poslove iz svoje nadležnosti obavlja na sjednicama, a njegovim radom rukovodi ravnatelj.

Ravnatelj saziva i priprema sjednice Odgojiteljskog vijeća.

Odgojiteljsko vijeće donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova vijeća.

Sjednice Odgojiteljskog vijeća obavezne su za odgojitelje, stručne suradnike i zdravstvene djelatnike.

Sjednice se održavaju prema potrebi, izvan radnog vremena utvrđenog za neposredan rad s djecom, a najmanje dva puta tijekom pedagoške godine.

Na sjednicama se vodi zapisnik koji potpisuju ravnatelj i zapisničar.

 

 1. RADNICI DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 41.

U Dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci rade sljedeći odgojno-obrazovni radnici: odgojitelj i stručni suradnik: pedagog, psiholog, logoped te medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica.

Osim odgojno-obrazovnih radnika iz stavka 1. ovoga članka, u Dječjem vrtiću mogu raditi i druge osobe koje obavljaju administrativno-tehničke i pomoćne poslove (u daljnjem tekstu: ostali radnici).

Odgojno-obrazovni radnici i drugi stručni suradnici u Dječjem vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka.

Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a koji može biti:

 • preddiplomski sveučilišni studij,
 • preddiplomski stručni studij,
 • studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,
 • diplomski sveučilišni studij,
 • specijalistički diplomski stručni

Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 3. ovoga članka, poslove odgojitelja može obavljati osoba koja je završila učiteljski studij, i to: specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili četverogodišnji diplomski stručni studij primarnog obrazovanja, uz uvjet da u roku od dvije godine od dana zasnivanja radnoga odnosa stekne kvalifikaciju odgojitelja temeljem priznavanja stečenih ishoda učenja na studiju za učitelja i razlike programa za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju učitelja u svrhu stjecanja kvalifikacije odgojitelja.

Poslove stručnog suradnika može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste.

Poslove medicinske sestre može obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva.

Odgovarajuću vrstu obrazovanja odgojno-obrazovnih radnika te razinu i vrstu obrazovanja ostalih radnika u Vrtiću pravilnikom propisuje ministar nadležan za obrazovanje.

U Dječjem vrtiću mogu raditi samo osobe koje u svemu udovoljavaju uvjetima propisanim zakonom odnosno na zakonu utemeljenim aktima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

Radni odnos u Dječjem vrtiću osobito ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno ili prekršajno djelo, kao ni osoba protiv koje se vodi kazneni odnosno prekršajni postupak, sve sukladno mjerodavnim odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Članak 42.

Radni odnos u Dječjem vrtiću zasniva se ugovorom o radu na temelju natječaja. Odluku o objavi natječaja donosi Upravno vijeće.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama, a rok za primanje prijava kandidata ne može biti kraći od osam dana.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, radni odnos može se zasnovati ugovorom o radu i bez natječaja:

 • kad obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnoga odnosa na temelju natječaja, ali ne dulje od 60 dana,
 • kad potreba za obavljanjem poslova koji ne traje dulje od 60 dana
 • do punog radnog vremena, s radnikom koji u predškolskoj ustanovi ima zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu,
 • u slučaju izmjene ugovora o radu radnika koji u predškolskoj ustanovi ima zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme, a kojim se mijenja naziv posla, odnosno popis ili opis poslova,
 • pri zapošljavanju osoba koje obavljaju administrativno-tehničke i pomoćne

Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 41. ovog Statuta, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni se odnos može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete.

S osobom iz stavka 4. ovoga članka sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme, do popune radnog mjesta na temelju ponovljenog natječaja s osobom koja ispunjava propisane uvjete, ali ne dulje od pet mjeseci.

Odluku o zasnivanju i prestanku radnog odnosa donosi Upravno vijeće na prijedlog Ravnatelja.

Iznimno od stavka 6. ovoga članka, u slučaju kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu, o zasnivanju radnog odnosa odlučuje ravnatelj.

Odredbe ovog članka ne primjenjuje se na zasnivanje radnog odnosa Ravnatelja.

 

XII. RODITELJI I SKRBNICI DJECE

Članak 43.

Radi što uspješnijeg ostvarivanja ciljeva predškolskog odgoja i skrbi o djeci Dječji vrtić surađuje s roditeljima i skrbnicima djece.

Suradnja Dječjeg vrtića s roditeljima i skrbnicima djece ostvaruje se putem individualnih razgovora, sastanka skupine roditelja i na drugi način.

Roditelji i skrbnici dužni su pratiti rad i napredovanje djece, odazvati se pozivima Dječjeg vrtića i s njome surađivati.

Roditelji odnosno skrbnici djece sudjeluju u upravljanju Dječijim vrtićem na način utvrđen zakonom i ovim Statutom.

 

XIII. FINANCIRANJE I IMOVINA DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 44.

Financijsko poslovanje i vođenje računovodstvenog poslovanja Dječjeg vrtića obavlja se u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima u Republici Hrvatskoj.

Dječji vrtić ostvaruje prihode iz proračuna Općine Fažana, od naplate usluga roditeljima kao i iz drugih izvora u skladu sa Zakonom.

Dječji vrtić za svaku godinu donosi godišnji proračun i zaključni obračun o kojem odlučuje Upravno vijeće i dužan ih je dostavljati nadležnim tijelima sukladno zakonu.

Godišnji proračun donosi se do 31. prosinca, a ako se ne donese, donosi se privremeni obračun za razdoblje od tri mjeseca.

 

Članak 45.

Sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača, stečena pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili su pribavljena iz drugih izvora čine imovinu Dječjeg vrtića.

Dječji vrtić raspolaže imovinom pod uvjetima i na način propisan zakonom, drugim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.

Dječji vrtić ne može bez suglasnosti Osnivača stjecati, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene aktom o osnivanju ili ovim Statutom.

 

Članak 46.

Ravnateljica može radi obavljanja tekućeg poslovanja za namjene predviđene Financijskim planom za određenu kalendarsku godinu u pravnom prometu raspolagati samostalno sredstvima predviđenim tim planom u skladu s važećim propisima.

 

Članak 47.

Ako Dječji vrtić u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ona će se upotrijebiti uz odgovarajuću primjenu propisa o trgovačkim društvima temeljem odluke Osnivača sukladno Zakonu o ustanovama, aktu o osnivanju i ovom Statutu.

O uporabi ostvarene dobiti i sveukupne zatečene dobiti na dan donošenja ovog Statuta odlučuje Osnivač.

 

Članak 48.

Dječji vrtić odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obaveze Dječjeg vrtića.

 

XII. OPĆI AKTI

 

Članak 49.

Opći akti Dječjeg vrtića su Statut, pravilnici i odluke kojima se uređuju pojedina pitanja iz njegove djelatnosti.

 

Članak 50.

Upravno vijeće donosi sljedeće akte Dječjeg vrtića:

 1. Statut, uz prethodnu suglasnost Osnivača;
 2. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, uz prethodnu suglasnost Osnivača;
 3. Poslovnik o radu Upravnog vijeća;
 4. Poslovnik o radu odgojiteljskog vijeća;
 5. Pravilnik o upisu djece;
 6. Pravilnik o zaštiti na radu;
 7. Pravilnik iz područja zaštite od požara;
 8. Ostale opće akte koje je potrebno donijeti sukladno propisima.

 

Članak 51.

Statut i drugi opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Kada je to potrebno radi izvanrednih okolnosti, upravno vijeće može odlučiti da opći akt Dječjeg vrtića stupa na snagu u roku kraćem od roka iz prvog stavka ovog članka, ali najranije dan nakon dana objave na oglasnoj ploči.

Statut te drugi opći akti koji uređuju obavljanje djelatnosti ili dijela djelatnosti Dječjeg vrtića koja se smatra javnom službom objavit će se na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku.

Izmjene i dopune općih akata donose se po istom postupku kao i sami opći akti.

 

XIII. SURADNJA SA SINDIKATOM

 

Članak 52.

Radnici Dječjeg vrtića imaju pravo na slobodno udruživanje sukladno Zakonu o radu odnosno drugim važećim propisima.

Dječji vrtić je dužan osigurati uvjete za rad sindikalnog povjerenika te ostvarivanje njegovih prava u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

Sindikalni povjerenici uživaju zaštitu i prava na radu sukladno zakonu i kolektivnom ugovoru.

Sindikalna podružnica može podnositi ravnatelju ili Upravnom vijeću prijedloge, mišljenja i primjedbe glede ostvarivanje prava djelatnika i zaštite tih prava.

 

XIV. JAVNOST RADA

 

Članak 53.

Rad Dječjeg vrtića je javan.

Statut i drugi opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

Dječji vrtić je dužan građane, pravne osobe i druge korisnike pravodobno i na pogodan način obavještavati o uvjetima i načinu davanja usluga i obavljanja svojih poslova iz djelatnosti za koju je osnovan.

Dječji vrtić je dužan na svojim mrežnim stranicama objaviti podatke o uvjetima i načinu pružanja usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti.

Dječji vrtić je dužan u razumnom roku davati sredstvima javnog priopćavanja na njihov zahtjev informacije o obavljanju svoje djelatnosti i omogućiti im uvid u odgovarajuću dokumentaciju.

Dječji vrtić će uskratiti davanje informacija, odnosno uvid u dokumentaciju samo u skladu s propisima o zaštiti tajnosti podataka i zaštiti osobnih podataka.

 

Članak 54.

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju o djelatnosti, sredstvima javnog priopćavanja može dati Ravnatelj ili osoba koju pismeno imenuju ravnatelj ili Osnivač.

 

 

 1. POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA

 

Članak 55.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Dječjeg vrtića ili štetilo njegovom poslovnom ugledu odnosno interesu i ugledu zaposlenih.

Poslovnom tajnom smatraju se: dokumenti koje Osnivač i Ravnatelj proglase poslovnom tajnom, podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Dječjem vrtiću, mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, dokumenti koji se odnose na obranu, plan fizičke i tehničke zaštite radnika i imovine Dječjeg vrtića i druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Dječjeg vrtića i njenog Osnivača.

 

Članak 56.

Podatke i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi radnici Dječjeg vrtića bez obzira na koji su način saznali za podatke i isprave.

Obaveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Dječjem vrtiću.

Podaci i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom, mogu se dostaviti i dati na uvid državnim tijelima koja su na to ovlaštena Zakonom.

 

Članak 57.

Profesionalnom tajnom smatra se: sve što odgojitelji, stručni i zdravstveni djelatnici, kao i drugi radnici Dječjeg vrtića saznaju o djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima, te čije bi iznošenje u javnost moglo nanijeti štetu djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima.

Profesionalnom tajnom smatraju se osobito informacije o obiteljskim i zdravstvenim prilikama i stanjima djeteta.

 

Članak 58.

Informacije koji se smatraju profesionalnom tajnom dužni su čuvati svi radnici Dječjeg vrtića bez obzira na koji su način za njih saznali.

Obaveza čuvanja profesionalne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Dječjem vrtiću.

Informacije koje se smatraju profesionalnom tajnom mogu se obznaniti državnim tijelima koja su na to ovlaštena Zakonom.

 

Članak 59.

O čuvanju poslovne tajne i profesionalne tajne skrbe neposredno ravnatelj i druga ovlaštena osoba.

Isprave i podatke koje predstavljaju poslovnu tajnu drugim osobama mogu priopćiti ravnatelj i osoba koju on ovlasti.

Povreda čuvanja poslovne i profesionalne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

 

XVI. ZAŠTITA I UNAPRJEĐENJE ČOVJEKOVOG OKOLIŠA

 

Članak 60.

Djelatnici Dječjeg vrtića imaju pravo i obvezu stvarati uvjete za očuvanje i unaprjeđivanje prirodnih i redom stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša.

Dječji vrtić samostalno i u suradnji s državnim tijelima, ustanovama, udrugama i drugim subjektima koji se bave zaštitom okoliša aktivno sudjeluje u zaštiti i unaprjeđivanju čovjekovog okoliša.

Zaposlenici Dječjeg vrtića imaju pravo i dužnost da u sklopu svojih poslova i zadataka poduzimaju mjere zaštite i unapređenja okoliša, a naročita se pažnja posvećuje odgoju djece za očuvanje i zaštitu okoliša.

O djelatnostima koje ugrožavaju okoliš ili mogu ugroziti okoliš svaki radnik Dječjeg vrtića je dužan upozoriti Osnivača, ravnatelja ili Upravno vijeće.

Nepoduzimanje mjera zaštite okoliša čini težu povredu radne obveze ako je radnik znao ili mogao znati da je u konkretnim okolnostima te mjere trebalo poduzeti.

 

XVII. ZABRANA PROMIDŽBE I PRODAJE

 

Članak 61.

U Dječjem vrtiću nije dopuštena promidžba i prodaja roba i/ili usluga koje ne služe ciljevima odgoja i obrazovanja ili su štetne za zdravlje, rast i razvoj djece rane i predškolske dobi.

 

XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 62.

Do donošenja novih općih akata odnosno izmjena i dopuna postojećih općih akata Dječjeg vrtića predviđenih ovim Statutom primjenjivat će se postojeći opći akti u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovog članka s odredbama ovog Statuta primjenjuju se neposredno odredbe ovog Statuta ili zakona.

Opći akti iz stavka 1. ovog članka donijet će se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

 

Članak 63.

Opći akti Dječjeg vrtića stupaju na snagu osmog (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

 

Članak 64.

Za sve što nije pobliže uređeno ovim Statutom neposredno se primjenjuju zakonski i podzakonski propisi koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 65.

Autentično tumačenje ovog Statuta daje Upravno vijeće.

Ovaj Statut se može mijenjati i dopunjavati samo na način i u postupku po kojem je donesen.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a po dobivenoj suglasnosti Osnivača.

Ovaj Statut se oglašava na oglasnoj ploči Dječjeg Vrtića.

 

KLASA: 012-03-23-02/01

UR.BROJ:2168-08-54-12-04-23-01

U Valbandonu, 15.02.2023.. godine.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Vedrana Lovrečić Pavlović

 

 

_____________________

 

 

Ovaj Statut objavljen je na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića More u Fažani, dana 16.02.2023. godine, a stupio je na snagu 23.02.2023.godine.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Dječjeg vrtića „More“ donesen dana 30.03.2022.

 

 

Ravnatelj

Ljiljana Radolović

____________________


Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „More“, a uz prethodnu suglasnost osnivača od 27.02.2014. na sjednici održanoj 04.03.2014. godine donosi

S T A T U T

DJEČJEG VRTIĆA MORE

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje ustrojstvo Dječjeg vrtića” More”, Valbandon(u daljnjem tekstu: Vrtić), status, naziv i sjedište Vrtića, zastupanje i predstavljanje, odgovornost za obveze, djelatnost Vrtića, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme Vrtića, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela u upravljanju Vrtića, djelokrug i način rada stručnih tijela, način donošenja općih akata, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Vrtića.

Članak 2.

Vrtić je javna ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

Članak 3.

Osnivač i vlasnik Vrtića je Ljiljana Radolović iz Fažane, Pineta 19, Valbandon (u daljnjem tekstu: Osnivač).

 

.
II. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 4.

Vrtić obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Dječji vrtići „More“.
Sjedište Vrtića je u Fažani, Pineta 17, Valbandon.

Vrtić obavlja svoju djelatnost u sjedištu .

Vrtić je pravna osoba upisana u sudski registar.

Članak 5.

Vrtić može promijeniti naziv i sjedište samo odlukom Osnivača.

Članak 6.

Naziv Vrtića mora biti istaknut na zgradi.

III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 7.

Vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj.
Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Vrtića, predstavlja i zastupa Vrtić, te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vrtića sukladno zakonu i ovom Statutu.
Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Vrtića.
Ravnatelj vodi stručni rad Vrtića i odgovoran je za obavljanje stručnog rada.
Ravnatelj Vrtića ima sve ovlasti u pravnom prometu u sklopu djelatnosti upisanih u sudski registar, osim:
– nastupati kao ugovorna strana i zaključivati ugovore, u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun druge osobe ili u ime i za račun drugih osoba,
– zaključivati ugovore o izvođenju investicijskih radova i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi 20.000,00 kuna.
Za zaključivanje ugovora navedenih u stavku 5. alineji 1. ovoga članka ravnatelju je potrebna posebna ovlast Upravnog vijeća ili Osnivača.
Za iznose veće od iznosa navedenog u stavku 5. alineji 2. ovoga članka ravnatelj je ovlašten zaključiti ugovor, ako je prethodno odluku o tome donijelo Upravno vijeće.

Članak 8.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Vrtić u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

 

Članak 9.

U radu i poslovanju Vrtić koristi:
1. Pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz obod natpis: Republika Hrvatska, Dječji vrtić „MORE“ Fažana, Pineta 17, Valbandon, a u sredini pečata otisnut je grb Republike Hrvatske;
2. Pečat okruglog oblika, promjera 30 mm, na kojem je kružno u vanjskom obodu upisan tekst DJEČJI VRTIĆ FAŽANA,-VALBANDON, Pineta 17 , a u sredini „MORE“ .

3. Štambilj četvrtastog oblika, veličine 47 X 18 mm, na kojem je upisan pun naziv i sjedište Vrtića, DJEČJI VRTIĆ MORE, FAŽANA-VALBANDON, Pineta 17.
Svaki pečat i štambilj ima svoj broj.
Ravnatelj odlučuje o broju pečata i štambilja.

Članak 10.

Pečatom iz članka 10. stavka 1. točke 1. ovog Statuta ovjeravaju se javne isprave koje Vrtić izdaje i akti koje Vrtić donosi u okviru javnih ovlasti.
Pečatom iz članka 10. stavka 1. točke 2. ovog Statuta ovjeravaju se ostale isprave i akti u pravnom prometu i u odnosu prema tijelima državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Štambilj se upotrebljava za odgovarajuće administrativno-financijsko poslovanje Vrtića.
Način uporabe i čuvanja pečata i štambilja svojim aktom uređuje ravnatelj Vrtića.

IV. IMOVINA VRTIĆA I ODGOVORNOST ZA NJEGOVE OBVEZE

Članak 11.

Imovinu Vrtića čine stvari, prava i novčana sredstva.
Imovinom raspolaže Vrtić pod uvjetima i na način propisan zakonom, drugim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.
Imovinu Vrtića čine sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača, stečena pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili pribavljena iz drugih izvora.

Članak 12.

Ako Vrtić u obavljanju svoje djelatnosti ostvaruje dobit, dužan je upotrebljavati tu dobit za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, sukladno odluci Osnivača i ovom Statutu.
O raspodjeli dobiti Vrtića može odlučivati i Osnivač sukladno zakonu i odluci Osnivača o obavljanju osnivačkih prava.

 Članak 13.

Za obveze u pravnom prometu Vrtić odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Vrtića.

Članak 14.

Vrtić ne može bez suglasnosti Osnivača:
– promijeniti djelatnost,
– osnovati drugu pravnu osobu,
– udružiti se u zajednicu ustanova,
– dugoročno se zadužiti,
– davati jamstva za kreditno zaduživanje,
– steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu,
– steći, opteretiti ili otuđiti pokretnu imovinu pojedinačne vrijednosti koja prelazi 70.000,00 kn,
– izdavati mjenice i druga sredstva plaćanja vrijednost kojih prelazi 70.000,00 kn,
– odlučivati o načinu raspolaganja dobiti i pokriću gubitaka Vrtića,
– mijenjati namjenu objekata i prostora Vrtića.

V. DJELATNOST VRTIĆA

Članak 15.

Djelatnost Vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi od navršenih 6 mjeseci do polaska u osnovnu školu, koja se ostvaruje po određenom programu.
U okviru svoje djelatnosti Vrtići organiziraju i provode:
– redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,
– programe za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju
– programe za darovitu djecu rane i predškolske dobi,
– programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina,
– programe predškole,
– programe ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja i
– druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.
Programe iz stavka 2. ovog članka Vrtići provodi uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje.

Članak 16.

Vrtić obavlja djelatnost predškolskog odgoja kao javnu službu.
Kao javne ovlasti Vrtići obavljaju sljedeće poslove:
– upise djece u Vrtić i ispise djece iz Vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije,
– izdavanje potvrda i mišljenja,
– upisivanje podataka o Vrtić u zajednički elektronički upisnik.
Kada Vrtići u vezi s poslovima iz stavka 2. ovoga članka ili drugim poslovima koje obavljaju kao javne ovlasti, odlučuju o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužni su postupati prema odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

Članak 17.

Vrtić može mijenjati djelatnost samo uz prethodnu suglasnost Osnivača.

Članak 18.

Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje i kurikuluma Vrtića.
Kurikulum Vrtića donosi Upravno vijeće Vrtića do 30 rujna tekuće pedagoške godine, a njime se utvrđuje program, namjena programa, nositelji programa, način ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja.

Članak 19.

Vrtić obavlja djelatnost na temelju Godišnjeg plana i programa rada koji se donosi za svaku pedagošku godinu.
Godišnji plan i program rada donosi Upravno vijeće Vrtića, najkasnije do 30. rujna tekuće godine.
Godišnji plan i program rada obuhvaća programe odgojno-obrazovnog rada, programe zdravstvene zaštite djece, higijene i prehrane, programe socijalne skrbi kao i druge programe koje Vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece.
Vrtić je dužan Osnivaču dostaviti Godišnji plan i program rada te izvješća o njihovu ostvarivanju.

Članak 20.

Vrtić je dužan provoditi upis djece prema planu upisa koji donosi Upravno vijeće Vrtića uz suglasnost Osnivača, a u skladu s odlukama Osnivača o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu i objavi obavijesti o upisu za svaku pedagošku godinu te Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Vrtića.
Ispis djece provodi se u skladu s Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga.

Članak 21.

Vrtić je dužan ustrojiti pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te drugu evidenciju u skladu sa zakonom.

VI. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA VRTIĆA

Članak 22.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Vrtića u cilju ostvarivanja djelatnosti predškolskog odgoja.
Unutarnjim ustrojstvom Vrtića povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultati rada u procesu predškolskog odgoja djece, zadovoljavanja njihovih potreba i interesa te rad Vrtića kao javne službe.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića pobliže se uređuje ustrojstvo, radna mjesta i rad Vrtića kao javne službe.

Članak 23.

Unutarnjim ustrojstvom Vrtića osigurava se ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja usklađenim obavljanjem odgojno-obrazovnih i ostalih poslova.
Članak 24.

U Vrtiću se ustrojava i provodi odgojno-obrazovni rad s djecom raspoređenom u skupine cjelodnevnog i poludnevnog boravka, a prema potrebi mogu se uvesti i kraći dnevni boravci, te višednevni boravci djece.
Programi iz stavka 1. ovog članka ustrojavaju se i provode sukladno propisanom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja.

Članak 25.

U Vrtiću se rad s djecom rane i predškolske dobi ustrojava u jasličnim i vrtićnim odgojnim skupinama.
Broj djece u odgojnim skupinama i dob djece u pojedinim odgojnim skupinama te normativi neposrednog rada odgojitelja u skupini, određuju se sukladno odlukama ministra nadležnog za obrazovanje i propisanom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja.

Članak 26.

Programi zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece i programi socijalne skrbi ostvaruju se u Vrtiću sukladno odlukama nadležnih ministara.

Članak 27.

Odgojno-obrazovni poslovi ostvaruju se u svezi s odgojno-obrazovnim, zdravstvenim i socijalnim radom s djecom u odgojnim skupinama i na razini Vrtića, radi zadovoljavanja potreba i interesa djece, te stvaranja primjerenih uvjeta za rast i razvoj svakog djeteta u dopunjavanju obiteljskog odgoja u suradnji s roditeljima i neposrednim dječjim okruženjem.

Članak 28.

Ostali poslovi u koje spadaju pravni, administrativni i računovodstveno-financijski poslovi ustrojavaju se radi ostvarivanja djelatnosti Vrtića i njegova poslovanja kao javne službe, vođenja propisane dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava djece i roditelja, javnosti rada Vrtića, obavljanja računovodstveno-financijskih i drugih administrativno-stručnih poslova potrebnih za rad i poslovanje Vrtića i ostvarivanje prava i obveza radnika Vrtića.

Članak 29.

Ostali poslovi u koje spadaju pomoćno-tehnički poslovi osiguravaju primjerene tehničke i druge uvjete za ostvarivanje plana i programa, te druge potrebite uvjete za rad i poslovanje Vrtića prema propisanim standardima predškolskog odgoja i obrazovanja.

Članak 30.

Tjedno radno vrijeme Vrtića raspoređuje se prema potrebama ostvarivanja djelatnosti predškolskog odgoja te zadovoljavanje potreba djece i njihovih roditelja, građana i drugih pravnih osoba, u pravilu u pet radnih dana. Rad subotom organizira se prema potrebama korisnika, a u skladu s odlukom Osnivača.
Radno vrijeme Vrtića za djecu koja ostvaruju programe predškolskog odgoja određuje se sukladno vrsti, sadržaju i trajanju programa.
Uredovno vrijeme može se preraspodijeliti prema potrebama korisnika u okviru 40-satnog radnog tjedna.
Dnevni odmor radnika Vrtića organizira se tako da se osigura kontinuirano ostvarivanje programa, nadzor nad djecom i kontakt sa strankama.

Članak 31.

Tjedni i dnevni raspored radnog vremena, dnevni odmor, uredovno vrijeme za rad sa strankama, roditeljima odnosno skrbnicima djece te drugim građanima, utvrđuje se Godišnjim planom i programom rada u skladu s odlukama Osnivača i općim aktima Vrtića.
Vrtić je dužan putem mrežnih stranica Vrtića, na oglasnoj ploči Vrtića i na drugi prikladan način obavijestiti javnost o radnom vremenu i uredovnom vremenu za rad s građanima, roditeljima odnosno skrbnicima djece te drugim strankama.

 

VII. UPRAVLJANJE VRTIĆIMA

Članak 32.

Vrtićem upravlja Upravno vijeće.
Upravno vijeće ima pet članova:
– tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač iz reda javnih djelatnika,
– jednog člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića,
– jedan član Upravnog vijeća bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića.
Mandat Članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

 

Članak 33.

Članove Upravnog vijeća – predstavnike Osnivača imenuje Osnivač na način propisan svojim općim aktom.

Članak 34.

Člana Upravnog vijeća – predstavnika roditelja djece korisnika usluga Vrtića, biraju roditelji na sastanku koji u tu svrhu saziva predsjednik Upravnog vijeća ili osoba koju on ovlasti.
Svaki roditelj može predlagati ili biti predložen za člana Upravnog vijeća.
Glasovanje se obavlja javno dizanjem ruku.
Za člana Upravnog vijeća izabran je onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova nazočnih roditelja.
Izbori su pravovaljani ako je sastanku nazočno najmanje 10% roditelja.
Zapisnik o provedenom izboru člana Upravnog vijeća – predstavnika roditelja djece korisnika usluga Vrtića dostavlja se Upravnom vijeću.

Članak 35.

Odgojitelji i stručni suradnici biraju jednog člana Upravnog vijeća na sjednici Odgojiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Za provedbu izbora na sjednici mora biti nazočan natpolovični broj članova Odgojiteljskog vijeća.
Svaki član Odgojiteljskog vijeća može predlagati ili biti predložen za člana Upravnog vijeća.
Glasovanje radi utvrđivanja liste kandidata obavlja se javno, dizanjem ruku.
Kao kandidat za člana Upravnog vijeća, utvrđen je svaki odgojitelj ili stručni suradnik za kojeg se izjasni natpolovična većina nazočnih članova Odgojiteljskog vijeća.
Na temelju rezultata glasovanja utvrđuje se lista kandidata za Upravno vijeće, u koju se kandidati unose abecednim redom.

Članak 36.

Za provedbu izbora Odgojiteljsko vijeće osniva Izbornu komisiju koja ima predsjednika i dva člana.
Izborna komisija:
– potvrđuje listu kandidata,
– izrađuje glasački listić koji obavezno sadrži naznaku da se vrši izbor članova Upravnog vijeća, broj članova koji se bira, te imena i prezimena kandidata prema utvrđenoj listi,
– izrađuje popis članova Odgojiteljskog vijeća koji imaju pravo glasovati,
– osigurava tajnost i zakonitost glasovanja,
– utvrđuje rezultate glasovanja i podnosi izvješće Odgojiteljskom vijeću.

Članak 37.

Za člana Upravnog vijeća izabran je onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova.
Ako dva ili više kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja za te kandidate.
Izbori su pravovaljani ako je glasovanju pristupio natpolovični broj članova Odgojiteljskog vijeća.

Članak 38.

O rezultatima glasovanja Izborna komisija podnosi izvješće Odgojiteljskom vijeću, uz priloženi zapisnik i kompletan izborni materijal.
Odgojiteljsko vijeće objavljuje rezultate izbora na sjednici i na oglasnoj ploči Vrtića, a izabranom članu izdaje potvrdu o izboru.

 

Članak 39.

Nakon imenovanja odnosno izbora većine članova Upravnog vijeća Vrtića, saziva se prva (konstituirajuća) sjednica Upravnog vijeća.
Prvu sjednicu Upravnog vijeća saziva predsjednik dosadašnjeg Upravnog vijeća.
Na prvoj sjednici verificiraju se mandati imenovanih odnosno izabranih članova Upravnog vijeća.
Na prvoj sjednici Upravnog vijeća bira se predsjednik Upravnog vijeća.

Članak 40.

Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi javnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.
Predsjednik Upravnog vijeća može se birati i tajnim glasovanjem o čemu, na prijedlog člana Upravnog vijeća, odlučuje Upravno vijeće natpolovičnom većinom glasova.

Članak 41.

Predsjednik Upravnog vijeća priprema, saziva i vodi sjednice vijeća.
U slučaju spriječenosti predsjednika Upravnog vijeća, pripremu i vođenje sjednice obavlja član vijeća kojeg je pismeno ovlastio predsjednik.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Upravnog vijeća i na pismeni zahtjev ravnatelja ili jedne trećine članova vijeća.

Članak 42.

Upravno vijeće obavlja slijedeće poslove:
1. uz suglasnost osnivača:
– donosi Statut
– odlučuje o promjeni djelatnosti Vrtića,
– odlučuje o osnivanju druge pravne osobe,
– odlučuje o udruživanju u zajednicu ustanova,
– odlučuje o dugoročnom zaduživanju i davanju jamstva za kreditno zaduživanje,
– donosi pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića,
– odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina pojedinačna vrijednost kojih ne prelazi 1.000.000,00 kuna,
– odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine pojedinačna vrijednost koje prelazi 70.000,00 kuna,
– odlučuje o načinu raspolaganja dobiti Vrtića,
– odlučuje o pokriću gubitka Vrtića,
– odlučuje o promjeni namjene objekata i prostora Vrtića,
– donosi plan upisa djece za pedagošku godinu,
– odlučuje o davanju u zakup prostora i opreme Vrtića,
– promjene naziva i sjedišta Vrtića,
– statusne promjene Vrtića,
predlaže:
– imenovanje i razrješenje ravnatelja Vrtića,
donosi odluke i obavlja sljedeće poslove:
– donosi druge opće akte utvrđene zakonom i statutom Vrtića,
– donosi kurikulum Vrtića, te nadzire njegovo provođenje,
– donosi godišnji plan i program rada Vrtića, te nadzire njegovo provođenje,
– donosi financijski plan i godišnji obračun financijskog plana Vrtića,
– donosi odluku o objavi natječaja i odlučuje o zasnivanju radnog odnosa radnika, osim o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme do 60 dana kad obavljanje poslova ne trpi odgodu,
– odlučuje o prestanku radnog odnosa radnika,
– odlučuje o pojedinačnim pravima radnika u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije propisano,
– odlučuje o žalbama roditelja odnosno skrbnika djece,
– odlučuje o investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine čija je pojedinačna vrijednost u iznosu od 20.000,00 do 70.000,00 kuna,
– odlučuje o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine Vrtića čija je pojedinačna vrijednost u iznosu od 20.000,00 do 70.000,00 kuna,
– razmatra predstavke i prijedloge građana od interesa za rad Vrtića,
– razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada u Vrtiću
– odlučuje o izvješćima ravnatelja o radu Vrtića i podnosi izvješća o radu Vrtića osnivaču,
– predlaže ravnatelju mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja Vrtića, te osnovne smjernice za rad i poslovanje Vrtića.
Upravno vijeće razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, odlukom o osnivanju Vrtića, Statutom i drugim općim aktima Vrtića.

Članak 43.

Upravno vijeće odluke iz svoje nadležnosti donosi na sjednicama.
Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna najmanje polovica članova Upravnog vijeća.
Upravno vijeće odluke donosi natpolovičnom većinom glasova svih članova Upravnog vijeća.
Odluke Upravnog vijeća potpisuje predsjednik.

Članak 44.

U radu Upravnog vijeća sudjeluje, bez prava odlučivanja, ravnatelj Vrtića.
Sjednicama Upravnog vijeća mogu biti nazočne i druge osobe koje pozovu predsjednik vijeća i ravnatelj Vrtića ili se pozovu zaključkom Upravnog vijeća.

Članak 45.

Članu Upravnog vijeća prestaje dužnost ako:
– sam zatraži razrješenje,
– ne ispunjava dužnosti člana odnosno predsjednika,
– svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša i
– izgubi pravo na obavljanje dužnosti.
Postupak za utvrđivanje prijedloga za razrješenje dužnosti člana Upravnog vijeća pokreće Upravno vijeće ili tijelo koje ga je imenovalo.
Odluku o razrješenju donosi tijelo koje je izabralo odnosno imenovalo člana Upravnog vijeća.
U slučaju razrješenja člana Upravnog vijeća, novi član imenuje se u roku od 30 dana, na vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu članu Upravnog vijeća koji je razriješen.

Članak 46.

Sazivanje sjednica, utvrđivanje dnevnog reda, način rada i odlučivanja Upravnog vijeća pobliže se određuje poslovnikom.

VIII. RAVNATELJ DJEČJEG VRTIĆA

Članak 47.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Vrtića.
Ravnatelj:
– organizira i vodi rad i poslovanje Vrtića,
– predstavlja i zastupa Vrtić, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vrtića i odgovara za zakonitost rada Vrtića,
– predlaže Upravnom vijeću donošenje Statuta i drugih općih akata Vrtića,
– predlaže kurikulum Vrtića,
– predlaže Godišnji plan i program rada Vrtića,
– provodi odluke Upravnog vijeća,
– brine se za provođenje odluka Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela Vrtića,
– donosi samostalno odluke u svezi s radom i poslovanjem Vrtića iz svog djelokruga,
– donosi odluke o zasnivanju radnog odnosa radnika na određeno vrijeme do 60 dana, kad obavljanje poslova ne trpi odgodu,
– predlaže Upravnom vijeću izbor radnika po natječaju za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i određeno vrijeme dulje od 60 dana,
– potpisuje ugovore o radu i druge akte Vrtića,
– podnosi izvješće Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju Vrtića,
– organizira rad i obavlja raspored radnika,
– odobrava službena putovanja i druga izbivanja s rada radnika Vrtića
– osniva stručne skupine kao pomoćna tijela u radu Vrtića,
– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom i drugim općim aktima Vrtića.

Članak 48.

Ravnatelja Vrtića, u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova, zamjenjuje osoba iz reda članova Odgojiteljskog vijeća koju za to odredi Upravno vijeće u roku od tri dana od početka spriječenosti ravnatelja Vrtića.
Upravno vijeće će za osobu koja zamjenjuje ravnatelja odrediti člana Odgojiteljskog vijeća koji nije član Upravnog vijeća, uz prethodnu suglasnost te osobe.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Upravno vijeće može u svakom trenutku odrediti drugu osobu da zamjenjuje ravnatelja.

Članak 49.

Za ravnatelja Vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine.
Ista osoba može ponovno biti imenovana ravnateljem.
Na temelju odluke Osnivača o imenovanju ravnatelja, ugovor o radu s ravnateljem sklapa Upravno vijeće.

Članak 50.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće Vrtića u skladu sa zakonom i Statutom.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje se najkasnije tri mjeseca prije isteka vremena na koje je ravnatelj imenovan.
Natječaj za ravnatelja traje 15 dana od dana objave, a objavljuje se u javnom glasilu.
U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme za koje se imenuje, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru.
Kandidati se obavještavaju o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Članak 51.

Po isteku roka za podnošenje prijava Upravno vijeće otvara i razmatra sve pristigle prijave s priloženom dokumentacijom, utvrđuje jesu li prijave potpune i dostavljene u roku te ispunjavaju li kandidati sve propisane uvjete.
Upravno vijeće utvrđuje prijedlog za imenovanje ravnatelja i dostavlja ga Osnivaču zajedno s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Članak 52.

Osnivač dostavlja svim prijavljenim kandidatima obavijest o izboru s poukom o pravu pregleda natječajnog materijala i pravu na sudsku zaštitu.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može tužbom pobijati odluku o imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.
Tužba se podnosi nadležnom sudu u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o izboru.

Članak 53.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj se ponavlja.
Do imenovanja ravnatelja, na temelju ponovljenog natječaja, imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, najdulje na vrijeme od godinu dana.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za ravnatelja Vrtića.

Članak 54.

Ravnatelj Vrtića može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan:
– ako ravnatelj sam zatraži razrješenje,
– ako nastanu takvi razlozi koji, po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi, dovode do prestanka ugovora o radu,
– ako ravnatelj ne ispunjava zakonom i drugim propisima ili općim aktima Vrtića utvrđene obveze.
Prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.
U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za ravnatelja Vrtića.

Članak 55.

Upravno vijeće utvrđuje prijedlog za razrješenje ravnatelja i prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i dostavlja ih Osnivaču.
U slučaju razrješenja ravnatelja i imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja, Upravno vijeće Vrtića dužno je raspisati natječaj za izbor ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

 Članak 56.

Protiv odluke o razrješenju ravnatelj ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani zakonom.
Tužba se podnosi nadležnom sudu u roku od 30 dana od primitka odluke o razrješenju.

IX. STRUČNA TIJELA VRTIĆA

Članak 57.

Odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju programe predškolskog odgoja u Vrtićima čine Odgojiteljsko vijeće.
Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju Vrtića, Statutom i općim aktima Vrtića.

Članak 58.

Odgojiteljskom vijeću predsjedava ravnatelj ili druga osoba koju on ovlasti.
Odgojiteljsko vijeće radi na sjednicama.
Sjednica Odgojiteljskog vijeća može se održati ako je nazočna natpolovična većina članova vijeća.
Na sjednici Odgojiteljskog vijeća odluke se donose većinom glasova od ukupnog broja članova Odgojiteljskog vijeća.
Sjednice Odgojiteljskog vijeća obvezne su za sve odgojitelje, stručne suradnike i zdravstvene radnike.
Sjednice se održavaju prema potrebi, a najmanje četiri puta tijekom pedagoške godine.
Na sjednicama se vodi zapisnik kojeg potpisuju predsjedavajući i zapisničar kojeg određuje Odgojiteljsko vijeće na početku sjednice.

X. RODITELJI ODNOSNO SKRBNICI DJECE

Članak 59.

Radi što uspješnijeg ostvarivanja ciljeva predškolskog odgoja Vrtić surađuju s roditeljima odnosno skrbnicima djece korisnika usluga.
Suradnja Vrtića s roditeljima odnosno skrbnicima djece ostvaruje se putem individualnih razgovora, sastanaka skupine roditelja i na drugi način.
Roditelji odnosno skrbnici djece sudjeluju u upravljanju Vrtićima na način utvrđen zakonom i ovim Statutom.

Članak 60.

Roditelji odnosno skrbnici djece dužni su pratiti rad i napredovanje djece, odazvati se pozivima Vrtića i s njim surađivati.

Članak 61.

Ostvarivanje prava i obveza roditelja odnosno skrbnika djece, te suradnja između roditelja odnosno skrbnika i Vrtića pobliže se uređuje posebnim pravilnikom.

XI. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 62.

Financijsko poslovanje Vrtića obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Članak 63.

Vrtić ostvaruje prihode iz sredstava Osnivača, prodajom usluga na tržištu, kao i drugih izvora u skladu sa zakonom.
Vrtić naplaćuje usluge od roditelja odnosno skrbnika za djecu koja pohađaju Vrtiće sukladno mjerilima koje utvrđuje Osnivač.

 

Članak 64.

Vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja, evidencija financijskog poslovanja i sredstava obavlja se u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

Članak 65.

Za svaku godinu donosi se financijski plan Vrtića te polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, sukladno zakonu i uputama Osnivača.

Članak 66.

Naredbodavatelj za izvršenje financijskog plana je ravnatelj Vrtića.
Računovodstveni i knjigovodstvenu dokumentaciju, sukladno ovlasti ravnatelja, potpisuje voditelj računovodstva.

 

 XII. OPĆI AKTI VRTIĆA

Članak 67.

Vrtić ima slijedeće opće akte:
1. Statut,
2. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića,
3. Pravilnik o radu,
4. Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga,
5. Pravilnik o zaštiti od požara,
6. Pravilnik o zaštiti na radu,
7. Poslovnik o radu Upravnog vijeća,
8. druge opće akte koje donosi Upravno vijeće sukladno zakonu, propisu donesenom na temelju zakona i ovom Statutu.

Članak 68.

Ravnatelj Vrtića dužan je dostaviti Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića kao javne službe nadležnom županijskom uredu za poslove odgoja i obrazovanja u roku od 8 dana od dana donošenja.

 

Članak 69.

Opći akti Vrtića stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića, a iznimno ako je to propisano općim aktom i ako postoje za to opravdani razlozi, danom objave na oglasnoj ploči.

XIII. RADNI ODNOSI

Članak 70.

Radni odnosi u Vrtiću uređuju se sukladno propisima koji uređuju područje predškolskog odgoja, općim propisima o radu.
Radni odnosi u Vrtiću uređuju se Pravilnikom o radu.

 

XIV. SURADNJA SA SINDIKATOM

Članak 71.

Sindikalno organiziranje u Vrtićima je slobodno.

Članak 72.

Sindikalna podružnica može podnositi ravnatelju ili Upravnom vijeću prijedloge, mišljenja i primjedbe glede ostvarivanja prava radnika i zaštite tih prava.
Ravnatelj i Upravno vijeće dužni su se očitovati o navedenim podnescima i izvijestiti sindikalnu podružnicu o svom stajalištu, te poduzimati druge mjere sukladno zakonu i kolektivnom ugovoru.

Članak 73.

Upravno vijeće, kad rješava i odlučuje o ostvarivanju prava radnika i njegovim zahtjevima, poziva na sjednicu ovlaštenog predstavnika sindikata, koji ima pravo iznositi stajališta te predlagati odluke i zaključke radi zaštite člana sindikata.

XV. JAVNOST RADA

Članak 74.

Rad Vrtića je javan.
Objavljivanjem Statuta i općih akata o uvjetima i načinu rada Vrtića kao javne službe na oglasnoj ploči Vrtića i mrežnim stranicama Vrtića, kao i davanjem informacija na mrežnim stranicama Vrtića i u sredstvima javnog priopćavanja, upoznaju se javnost i roditelji odnosno skrbnici djece, građani i druge pravne osobe s organizacijom rada Vrtića, uvjetima i načinom ostvarivanja programa rada Vrtića, cijenama usluga Vrtića te radom Vrtića kao javne ustanove.

Članak 75.

Vrtić je dužan u zakonom propisanom roku dati svakom korisniku na njegov zahtjev informaciju o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti, te potrebne podatke i upute za ostvarivanje prava i obveza korisnika.
Vrtić je dužan u zakonom propisanom roku osigurati svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi, na njihov zahtjev, pristup informacijama o obavljanju svoje djelatnosti i omogućiti im uvid u odgovarajuću dokumentaciju.
Vrtić će uskratiti davanje informacija odnosno uvid u dokumentaciju, ako je ona zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašena kao državna, vojna, službena, poslovna ili profesionalna tajna, te kad se odnosi na osobne podatke fizičkih osoba zaštićene zakonom.

Članak 76.

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Vrtića sredstvima javnog priopćavanja i drugim pravnim osobama može dati samo ravnatelj ili radnik Vrtića kojeg ravnatelj za to ovlasti.

 

XVI. POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA

Članak 77.

Poslovnom tajnom smatraju se: podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Vrtiću, mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, dokumenti koji se odnose na obranu, plan fizičke i tehničke zaštite radnika i imovine Vrtića i druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Vrtića i njegovog osnivača, sukladno općem aktu Vrtića i zakonu.

Članak 78.

Podatke i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi radnici Vrtića bez obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Vrtiću.

Članak 79.

Podaci i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom mogu se dostaviti i dati na očevid tijelima ovlaštenim zakonom odnosno tijelima i osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz dužnosti koju obavljaju.

Članak 80.

Profesionalnom tajnom se smatra: sve što odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici, kao i drugi radnici Vrtića saznaju o djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima, te čije bi iznošenje u javnost moglo nanijeti štetu djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima.

Članak 81.

O čuvanju poslovne i profesionalne tajne neposredno skrbi ravnatelj i druga ovlaštena osoba.
Povreda čuvanja poslovne i profesionalne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

 

XVII. NADZOR

Članak 82.

Nadzor nad radom Vrtića provode ovlaštena tijela državne uprave i ovlaštene javne ustanove u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.
U provođenju nadzora ravnatelj, Upravno vijeće i drugi radnici Vrtića dužni su surađivati s ovlaštenim tijelima i osobama koje provode nadzor.

 

XVIII. ZABRANA PROMIDŽBE I PRODAJE U VRTIĆU

Članak 83.

U Vrtiću nije dopuštena promidžba i prodaja roba i/ili usluga koje ne služe ciljevima odgoja i obrazovanja ili su štetne za zdravlje, rast i razvoj djece rane i predškolske dobi.

XIX. ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 84.

Radnici Vrtića imaju pravo i dužnost da u sklopu svojih poslova i zadaća poduzimaju mjere zaštite i unapređivanja okoliša.
O djelatnostima koje ugrožavaju okoliš svaki radnik je dužan upozoriti ravnatelja i Upravno vijeće.
Radnik može odbiti izvršenje poslova i zadaća kojima se nanosi nenadoknadiva šteta okolišu.
Nepoduzimanje mjera zaštite okoliša čini težu povredu radne obveze.

 

Članak 85.

Vrtić izvođenjem odgojno-obrazovnog programa naročitu pozornost posvećuje odgoju djece glede čuvanja i zaštite čovjekova okoliša.

Članak 86.

Vrtić samostalno ili zajedno s roditeljima odnosno skrbnicima, tijelima državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave na svom području, te drugim pravnim osobama djeluje u cilju oplemenjivanja radnog prostora i okoliša Vrtića.
Program rada Vrtića na provedbi zaštite okoliša sastavni je dio Godišnjeg plana i programa rada Vrtića.

 

XX. OBRANA

Članak 87.

Vrtić je u skladu sa Zakonom o obrani i drugim propisima, dužan osigurati uvjete za rad u uvjetima ratnog stanja ili stanja neposredne ugroženosti Republike Hrvatske i u drugim slučajevima određenim tim propisima.

 

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 88.

Ovaj Statut donosi Upravno vijeće Vrtića uz prethodnu suglasnost Osnivača.

Članak 89.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića.

Članak 90.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Dječjeg vrtića „More” donesen dana 27.05.2010. godine.

 

Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „More“ utvrđen je na 3. sjednici Upravnog vijeća pedagoške godine 2013/2014, dana 04.03.2014.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

_______________________

 

 

Ovaj Statut donesen je na 3. sjednici Upravnog vijeća od 04.03.2014. objavljen je na oglasnoj ploči Vrtića dana 05.03.2014.a stupio je na snagu dana 11.03.2014. godine.

 

KLASA:012-03/14-02/01
UR.BROJ:2168/08-54-12-04-01

 

RAVNATELJ

___________________________